Ilmoittajan tiedot

Huoneiston tiedot

Suunniteltu muutostyö, työselitys

Työselityksessä tulee mainita suoritettava työ, työn laajuus, työn suorittaja ja käytettävät materiaalit sekä liittää mukaan mahdollinen piirros

Remontin kohde

Osakkaalla on oikeus tehdä hallinnassaan olevissa tiloissa sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa yhtiölle, naapureille tai rakennukselle.

Osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus ennakolta yhtiölle töistä, jotka kohdistuvat mm. kantaviin rakenteisiin, eristyksiin ja johtoihin. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta yhtiön isännöitsijä ja hallitus ehtivät perehtyä suunnitelmaan, sekä osakkaalle jää aikaa hankkia tarvittavat lisäselvitykset ilman, että töiden aloittaminen viivästyy.

Muutostyöstä aiheutuvat kustannukset ovat osakkaan vastuulla.

77 §, MUUTOSTYÖT

Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, eristyksiin (esim. kylpyhuoneremontti), vesijohtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava hallitukselle ja isännöitsijälle.

Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Jos muutokseen vaaditaan viranomaisen lupa, voi hallitus valtuuttaa osakkeenomistajan hakemaan sen (osakkeenomistaja maksaa luvasta ja sen hakemisesta aiheutuvat kustannukset).

78 §, KUNNOSSAPITOVASTUU

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuun jakamisesta osakkeenomistajan ja yhtiön kesken. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön korjaustyö. Sikäli kuin yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty kunnossapitovastuun jakamista, se jakautuu 2-4 momentin mukaan.

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassa olevat tilat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, vesi-, vie- märi-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajalle kuuluvien kunnossapitotöiden suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos se saattaa tapahtua osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta.

Yhtiö on vastuussa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.